چهارشنبه, مارچ 22, 2023
Home+د تذکرة الاولیا ډیجیټل نسخه | حبیب الله حبیبي 

د تذکرة الاولیا ډیجیټل نسخه | حبیب الله حبیبي 

د کتاب نوم: تذکرة الاولیأ.

لیکونکی: سلیمان ماکو صابزی

د کتاب د لیکلو کال ۶۱۲ هجری قمری، ۱۲۱۵ میلادی، اته سوه دوه دیرش قمری او اته سوه اته شمسي کاله پخوا.

د لیکلو ځای د ارغسان ویاله جنوبي افغانستان. د ارغسان ویاله یا سین چي ۲۸۰ کیلومتره اوږد دی د کلات او کندهار په جنوب کي تېرېږي او په دوری رود او د ارغنداب په سین ورګډېږي Google Earth  دلته د ګوګل ارت  لینک کلیک کړئ چې د ماکو کلي او د ارغسان د سین جغرافي موقعیت وګورئ. ماکو له کندهارښارڅخه تقریباً دېرش کیلومتره لېري دس او د کندهار په جنوب شرق کي د ارغسان سین پر جنوبي غاړه پروت دئ.

د دې قلمي نسخې د لیکلو تاریخ او د کاتب نوم نه دی معلوم.

دغه ډیجیټل نسخه کټ مټ د قلمي نسخې څخه را نقل سوه او هیڅ ډول لاس نه دس پکښي وهل سوی. د دې کار هدف دا و چی د پښتو یوه زړه املا او یو زوړ رسم الخط په ډیجیټل دنیا کي معرفي سي او نوی نسل وویني چي لرغونو پښتنو پښتو څنګه لیکله. د متن او املا امانت ساتل سوی دئ او د کاتب تېروتنې نه دي اصلاح سوي او پخپله اصلي بڼه پرېښوول سوي دي.

ورډ پراسسنګ په ګوګل Docs کي سوی دئ.

د تفصیل د پاره تذکرة الاولیأ په alamahabibi.net کي وګورئ.

قلمي او ډیجیټل نسخې لاندي ښوول سوي دي.

د تذکرة الاولیا ډیجیټل نسخه
 بسم الله الرحمن الرحیم

وایم حمد و سپاس د لوی خاوند او درود پر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چی دی بادار د کونینو او رحمت د ثقلینو لوی لوی رحمتون د وی د ىىغه استازی پر آل او یارانو چی دواړه جہان پ دوی د روښان اما بعد زه غریب خاوری سلیمان جٔوی د بارک خان ماکو صابزی چی پ ویالہ

د ارغسان ىىوسىږم او پ د مزکو پایىږم پ سن دوه لس شپږ صوه د ىىجری تللی وم او د پښتنخا پ راغو او کلیوګرځیدم او مراقد د اولیا او واصلینو م پلټل او پر ىىر لوری م کاملان موندل او د دوی پ خدمت خاکپای وم او ىىر کله پ سلام ورته ولاړ چی ل د سفره پ کور کښ کښنستم او تڼاک م وچاود د پښوبیا پا څیدولم او لہ څښتنه م مرستون شوم چی احوال د ىىغو کاملانو وکاږم او دوی چی ىىغه ویناو پات کړد او پښتانہ پ لولی اوس ذکر قدوة الواصلین شیخ مشایخ ببټنى چی د خدای پ پىز ندګلوی تر ټولو لوی و او بزرګ نقل کاندی چی شیخ ببټنی ىىوسید پ غره د کسی باندی او ىىلتہ دیره او د ب ىىر کلہ څښتن باله او روزه ب و پ شپو بہ د خدای پہ عبادت بخت ب و

۲

نقل ىىسی کاندی یارانوچی پ روزګار د شیح بىټنی کښ دده ورور چی سړبن نومید او پر شیخ ىىم خورا ګران و سړبن ندرلو زامن او ىىر کلہ ب ویل خپل ورور ت بىټنی خپل جٔوی اسماعیل ورکاوه او لوی سىو د سړبن پ کالہ خدای مهربان د اسماعیل پ برکت سړبن ت نصیب کړ دونی زامن چی اوس تر وس تیر سو ګڼون د ىىغو د اسماعیل مرقد مبارک واقع دی د کسی پر غر چی زه ىىلتہ تللی وم نقل کاندی چی بىټنی سپین ږیری سو نو ده ب ىر کلہ څښتن ستایہ او رب ت ب درخواست کاوه چی زما پہ کال او د سړبن او غرغښتی پ کول کښ برکت کښسږده بادار قبول کړ د د درخواست او ډکہ سوه مزکہ د پښتنخا د دوی

۳

پ کول نقل کاوه شی چی شیىخ بىټنی ب ډیر تر ډیر دا سندری لولولی او د کسی غر کښ ب ګرجٔید پ شپی لوی خدای لوی خدای ستا پ مین پ ىر جٔای غر ولاړ دی درناوی کښ ټول ژوی پ جٔاری کښ دلتہ د د غرو لمنی زمږ کږدیْ د پکښ پلنی دا وګړیہ ډیر کړی خدای لوی لوی خدای دلتہ لږ زمږ اور بل دی ووړ کورګی د ووړ بورجل دی مین ستا کی مږ میشتہ یو بل د چا پ ملہ تلہ نہ یو ىسک و مزکہ نغښتہ ستا د د مړو وده لہ تا د دا پالنہ ستا د خدای  لوی خدای لوی

۴

نقل کاوه شی چی پ روزګار د غازی شہاب الدین چی پر کفر یرغل و شیخ ملکیار چی غرشین ستان و ىىم ملګری و د شہاب الدین چی پ دیلی کښ ىىغه ستر واکمن ټاټوبی وروښانده او ىم ىىوری مړ شو نقل کاوه شی چی پ جوبلہ کښ مسلمانان تر شا ولاړه او کفارو بری وکړ لر ن و چی مسلمانان شی د کفارو پ کټارو پنا او دښنہ بری وکړ چی نا څاپ شیخ ملکیار راغی او پر دښن یرغل وکاوه او ډیر رښت ووژل نورو مسلمانانو ىىم د ملکیار تر اړخ توری وکښی او سره ومړوړل دښنہ ستر څښتن  دوی ت پ مړان د شیخ ورکړ لو سوب او بری چی پخوا ىىم نہ و پ برخہ شوی د چا ىىیڅكلہ پ ىىىڅ ځای کښ پ جوبلہ کښ ملکیار دا پاړکی وویل چی غازیان وپاریدل او پ څىر د زمریو ورتوی شول څښتن مو مل دی اوس مو یرغل دی

۵

اىىواد د بل دی غازیانو ګوری څښتن مو مل دی توری تىری کړی دښن مو پرکړی منګلی سری کړی څلہ ب تښتو څښتن مو مل دی ک ټینګ کړو زړون پر بری یون چی زمری یون اسلام را څخہ دی څښتن مو مل دی غازیانو راشی ټول شاوخوا شی د شہاب پہ ملا شی څښتن مو مل دی نقل کاوه شی چی شیخ ملکیار ستان بہ تل  تتلہ د شیخ اسماعیل ستر ستان پاړکی ویل او ږغ ب کاوه دا شیخ د سړبن جٔوی و تښتہ وکړ لہ ابلیسہ چی ابلیس لعین ښکاره شی ىلتہ ورکہ پلوشہ شی ټول نړی توره تیاره شی سړی وران شی لہ ابلیسہ غوڅ د پس پ کټاره شی کہ ىر چا ابلیس خرجٔ کی نو ىی ىلہ ننداره شی ک سړی ابلیس ت پړ شو نو پر کور د ویر ناره شی  او

۶

نقل ىسی کاوه شی چی بىختیاری ستر ستانه و لد نہ سرګند شوی دی ىىغہ کرامات چی مو وکښل او وویل موسی چی ستر پلار و د قطب تللی و لہ بىختیارانو څخہ او میشت و پر ایواد چی سیند بالہ شی لرغونی برتہ  جٔوی د موسی شیخ  احمد ت لوی ستان ورکړ شوی د سننرر لاس ده ونیو وګروىىید او پر نړی د ستن ږغو واه د خدای وګریہ ب رابلل پ سمی څو چی بىمیا شو د وګړیہ بىختیار پ پښتو سندری کړینہ اوښي

۷

توىیویىنہ خدای ت نار کړغبلی کړ پاړکی لرینہ چی یو دا دی ویر م زړه سوری سوری کړ را ت وګوره ملوکی پ بیلتون کی د وباسم لہ خوږمن زړګی کوکی را ت وګوره ملوکی را ت وګوره ملوکی د بیلتون اورون بل دی ىر ګړی می زړګی څوجٔی لیونی یم د مین څوجٔم زه لکہ پيلوڅی را ت وګوره ملوکی را ت وګوره ملوکی رات وګوره ملوکی غوړولی دی اوربل دی اور زما پ زړګی بل دی زه بىختیار خاوری ایری شوم پ اور څوی م کوګل دی را ت وګوره ملوکی را ت

1 COMMENT

  1. په دې مضمون کي لېري دس لېري دئ، لاس نه دس لاس نه دئ، هدف دا و هدف دا وو اصلاح غواړي.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب