د ماشوم ترانې | اسدالله بلهار جلالزی

۲۸ هیلۍ

غوڼده منډه چاغه ده

راوتي نن له باغه ده

د ډنډ خواته روانه ده

روانه خرامانه ده

لنډې يي پښې ګورئ

پښوکې يې پردې ګورئ

ډوبه په اوبو شوه

مسته په لامبو شوه

بڼه يې لنده نه شوه

یوه ذره کږه نه شوه.

************

۲۹ کتاب

پلاره پلاره پلاره

قربان تر تاڅو واره

راوړه کتابونه

چې ولري رسمونه

رنګین رنګین ګلونه

تازه نوي شعرونه

وړې وړې کیسي

اوترشاتو لا خوږې

***********

۳۰ ناک اوانګور

خواږه وي تازه ناک

انګور هم د لوی تاک

نامینځلي يي زه نه خورم

که هرڅومره وي پاک

باغ ته ور روان دی

دهقان ماما څالاک

له ګیدو يې نشته ډار

له لیوه  نلري باک

۳۲ غولکه

غولکي ماتوم دي

په اور کې سوځوم دي

په تا باندې مې مړکړ

په وینو مې کلکړ کړ

کوشنی اکوڼی د مرغۍ

ښایسته لکه غوټۍ

پستي يې وې بڼکي

له تورو خالوډکې

غولکي ماتوم دي

په اور کې سوځوم دي

******
۳۳ باز

اوچت کوي پرواز

ګرځیږي په ډيرناز

تیزه يي مشوکه

تل پرې کوي شوکه

نور ځیني ډاریږي

هره خوا ګرځیږي

خوري غوښی د ښکار

 دی الوزي سهار

ډیره ناروا کوي
مرغۍ ورته ښیرا کوي.
******
۳۴ مڼه

مڼه که زیړې وي یا سره

ښه تازه دي وي تازه

خوړل یی فایده من

زه يي خورمه همیشه

چې دا وي پسته خوږه پخه

نه یی خورم خامه اومه

زما خوښه تل مڼه

*****************

۳۵ ترکاري

شنه پالک زموږ د بڼ

پلار کرلی راته ګڼ

ګندنه اوسرې مولۍ

 تازه پیاز تازه بینډۍ

مولۍ سپینې درازې درازې

نعناع هم په هرڅه ارزی

شنه ګشنیز ورسره مرچ

خوښ دهرچاوی لا  وچ

هم ګازري اوسره بانجان

مزه داره بادرنګان

هم تازه تازه کرم

کاهو هم نه لري غم

خوړل کیږي دا اومه

تل يي مینځه په اوبه

********
۳۶ کڼی

کڼی وال کاکا راغلی

ډیر خوشاله ورته کلی

جوړوي دی له وړیو

ښه ټغرونه کلک د سنیو

ښاسیته ښه سترخوانونه

هم ځولۍ هم جوالونه

د کڼی تر ټک ېې جارشم

زه به کله د ده یار شم

***********

۴۰ زه

زما مورې مهربانې

په ما ګرانې په ماګرانې

هیر مې نکړې تاته وایم

راپسی کړه دعا ګانې

خیر که اوس یم لا وړوکی

څه موده وروسته به ځوان شم
زه سبق وایم په مینه
څو پیاوړی سبق خوان شم
بیا د خپلې مور له پاره
خدمتګاره په ښه شان شم
زه به خپل کار ته روان شم

سږ یا کال به موټروان شم

بیا به خپلې مور ته راوړم

څو روپۍ زه بې جانان شم

بیا بې بوزم تر ډاکتره

مورې ستا نه به قربان شم

مورې صبر کوه صبر

خیردی خیر زه به ځوان شم

****************

۴۲ نوم يي څه دی؟

دا څرنګه مرغه دی؟

رنګ يي تورلکه سکاره دی؟

پوره سل کاله لري عمر

هرې خواته په الوته دی

هم غوښه هم دانې خوري؟

وایه وایه نوم يي څه دی؟

**********

۴۳ ځواب

داچې سل کاله ژوندی وي

په الوتوکې ګړندی وي

داچې غوښې اودانې خوري

یا دونوپاڼې شنې خوري

رنګ چي تورلکه سکاره دی

درته وایم دا کارګه دی.

*************

۴۴ دابه څه وي

نه ایینه نه پلاستیک دی

هم ایینه هم پلاستیک دی

نه اوبه غوندې بهیږي
د اوبو په نوم یادیږي

وایه وایه دابه څه وې

دهلک لاس پرې ساړه وي

***********

۴۵ ځواب

ستا ځواب به درته درکړم

هلکان به ټول خبر کړم

چې دایینې غوندې ښکاریږي

پلاستیک په څیر رپیږي

داوبو په نوم یادیږي

دایخي رامعلومیږي.

**********

۴۶ دابه څه وي

په لمرینه ورځ نا ارام وي

الوتل يي په ماښام وي

ورکوي شیدې بچو ته

خوښ په خپل کارتل مدام وی

نه مرغه دی نه موږک دی

په لمرینه ورځ کې ورک دی

د مرغه غوندې الوتل کړي

د موږک غوندې چیچل کړي

په دیوال کې کور معلوم دی

وایه وایه!! څه يي نوم دی.

*************

۴۷ ځواب

په لمرینه ورځ چې ړوند دی

راته ښکارې کاريې دروند دی

الوتل چې په ماښام کړي

همدا کار هم له ناکام کړي

سونډک يې د موږ ک دی

له شر اوشوره ډک دی

شیدې  لری زوی پالی

نوم یی اسمانڅکالی

******************

 ۴۸ دابه څه وي؟

تیره لري مښوکه

کوي پرې هرڅای شوکه

الوتنه کړي دجیټ

هم پورته وي هم  ټیټ

تیره تیره نوکان لری

سترګي يي مرجان لري

غوښي د مرغانو خوري

د مږې او مارانو خوري

وایه څه يي نوم دی؟

کوم چاته معلوم دی؟

**********

۴۹ ځواب

لوړچې الوتل کوي

هرخواته چې تلل کوي

دا مرغه خو باز دی

تیز چې يي پرواز دی

غوښي د مارانوخورې

هم د موږکانو خوري

په مرغانو هم پاچا دی

خوظالم او ناروا دی.