مه مایوسه کېږئ/ کیسه ګۍ

څلور ډيوې ورو ورو سوځېدې، چاپېریال دومره ارام او چوپ و، چې د هغوی ترمنځ خبرې اورېدل کېدای شوای. لومړۍ ډيوې وویل: زه سوله یم، … نور

ګنډونکی او مشتري

د ارمنستان د خلکو کیسه د ګل جان صابر ژباړه   یوه ورځ خولۍ ګنډونکي ته یو مشتري راغی، د پسه پوستکی ور ته راوړ … نور