د ماشومانو ترانې

۷۷.د باران ورځ ………….. دښته کې باران و. بابا مې را روان و لاس کې يي لکړه وه کڅوړه کې بانجان و موږ په کور … نور

نوی کال/ محب الله آرمل

د ماشومانو لپاره يو شعر ـــــــــــــــــــــــــــــــ نـــــویه کاله نـــــویه کاله خدای د راوله خــــــوشاله ښوونځي ته مې زړه کيږي ټولګيوال مې ټول ياديږي زما زړه … نور