د ښوونځي د مدیر لیک۳: چې ډب نه وي، ادب نه وي| عزیز انیس

Continue reading د ښوونځي د مدیر لیک۳: چې ډب نه وي، ادب نه وي| عزیز انیس