تشویق د ماشوم د ناکامۍ مخه نیسي

Continue reading تشویق د ماشوم د ناکامۍ مخه نیسي