افراسیاب او کی قباد د تاریخ په پاڼو کې

۱۴مه برخه استاد شهسوار سنګروال   د څېړونکو او لرغونپوهانو د انکېرنو له مخې، ګرشاسب د فریدون له زوزات او ټبر څخه وو او دارنګه د استوروي او افسانوي تاریخ له مخي د افراسیاب په تړاو هم انګېرل کېږي، چې دی د فریدون کورنۍ ته منسوب و. افراسیاب د لرغوني تورانی ټبر له افسانوي او … Continue reading افراسیاب او کی قباد د تاریخ په پاڼو کې