ادبياتو ته لنډه کتنه | حفيظ الله بشارت‎

ډېری کسان وايي چې: ادبيات د ذوق او شوق پوهنځی دی، خو دغه ذوق تر اوسه په سمه توګه نه دی پالل شوی؛ د دې يو علت دا دی چې: د ادب په پوهنځيو کې تر اوسه په هماغه پخوانيو متنونو او نظمونو تکيه کېږي، د ادب په پوهنځيو کې تر اوسه هماغه زاړه او … Continue reading ادبياتو ته لنډه کتنه | حفيظ الله بشارت‎