امیر حبیب الله خان | لیکوال: ډاکټر عبدالغني

مترجم: عبدالباري جهاني  د امیر عبدالرحمن څخه امیر حبیب الله خان ته پاچهي پرته له کومي ستونزي ورسېدله. په افغانستان کي د هر امیرله وفات سره سم په شاهي کورنۍ کي، د قدرت د نیولو پر سر، شخړي رامنځته کېدلې او په هیواد کي به عمومي ناکراری پیل سوې. وضع به له کنټروله ووتله او … Continue reading امیر حبیب الله خان | لیکوال: ډاکټر عبدالغني