مه مایوسه کېږئ/ کیسه ګۍ

Continue reading مه مایوسه کېږئ/ کیسه ګۍ