مه مایوسه کېږئ/ کیسه ګۍ

څلور ډيوې ورو ورو سوځېدې، چاپېریال دومره ارام او چوپ و، چې د هغوی ترمنځ خبرې اورېدل کېدای شوای. لومړۍ ډيوې وویل: زه سوله یم، … Continue reading مه مایوسه کېږئ/ کیسه ګۍ