په وخت د ماشوم ویده کېدل ولې مهم دي؟

د ماشومانو منظم او پوره خوب د هغه د دماغ او وجود په جوړښت او وده کې ډېر اساسي رول لري، کوم ماشومان چې منظم … Continue reading په وخت د ماشوم ویده کېدل ولې مهم دي؟