کومې کلمې يوځاى او کومې بېلې وليکو؟/ اجمل ښکلی

املا عموما په سترګو زده کېږي او په سترګو زده شوې املا تېروتنې ناارادي له يوه نه بل ته او له بل نه بل ته لېږدوي؛ نو پکار ده، چې ليکوال يا شاعر د څه نا څه املايي بصيرت خاوند وي. وړه املايي تېروتنه زموږ په ټولنه کې د لويو ليکوالو او شاعرانو د ادبي … Continue reading کومې کلمې يوځاى او کومې بېلې وليکو؟/ اجمل ښکلی