د فتوا په باره کي مختصر بحث| عبدالباري جهاني

        ( اوومه برخه ) سیاسي او درباري فتواوي: که څه هم چي سیاسي او درباري فتواوي به لږ وی او عمر به یې هم چنداني دوام نه وي کړی خو د اسلام په لومړنیو پېړیو کي د مشهورو خلفاوو او وروسته د سلطانانو په دربارونو کي د ساز او آواز، شرابخوریو … Continue reading د فتوا په باره کي مختصر بحث| عبدالباري جهاني